Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD - POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

 

Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti společnosti a jejích zákazníků v případech, kdy zákazník není spokojen s poskytnutými službami, produkty či jednáním zaměstnance společnosti nebo zprostředkovatele společností nabízených služeb a rozhodne se reklamovat jejich kvalitu a správnost.

 

 

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

Za stížnost je považována komunikace, prostřednictvím které zákazník, zprostředkovatel, jiná osoba či instituce vyjádří nespokojenost se službami či produkty společnosti, nebo upozorní na porušení povinnosti vztahující se ke službě či produktu společnosti.

 

Za stížnost se nepovažuje komunikace stěžovatele v rozporu s dobrými mravy a stížnosti podané osobou jednající za zákazníka bez plné moci. Dále se za stížnost nepovažuje připomínka, která je zjevně neopodstatněná.

 

Stížnost je nutné podat okamžitě poté, co stěžovatel zjistí nedostatky v postupech společnosti, v plnění právní povinnosti společnosti nebo v chování zaměstnance společnosti nebo zprostředkovatele.

 

 

 

ZPŮSOB KOMUNIKACE STÍŽNOSTÍ

 

Stížnost se považuje za podanou dnem jejího doručení společnosti. Podat stížnost je možné následovně:

 

 • Telefonicky na zákaznickou linku – 737 60 60 56
 • Elektronickou poštou – info@maxihypo.cz
 • Písemně na adresu – Travná 721/1, Ostrava – Heřmanice, 713 00

 

Jinak podané stížnosti nebudou společností akceptovány.

 

 

 

NÁLEŽITOSTI STÍŽNOSTÍ

 

Aby bylo možno se stížností zabývat, musí být tato stížnost dostatečně určitá. Za dostatečně určitou se považuje stížnost, která obsahuje následující:

 

 • Jméno a Příjmení zákazníka, Adresa bydliště, Datum narození
 • Kontaktní údaje zákazníka (telefon, e-mail)
 • Předmět stížnosti

 

Stížnost také může obsahovat návrh řešení.

 

 

 

DOBA PRO VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

 

V případě, že je společnosti znám e-mailový kontakt stěžovatele, je tento informován o přijetí stížnosti nejpozději do 2 pracovních dnů od data doručení této stížnosti společnosti.

 

 • Společnost se vyjádří ke stížnosti do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
 • Společnost informuje klienta o časové prodlevě, pokud při vyřizování stížnosti dojde k prodlení, a zároveň klienta informuje o novém termínu, ve kterém se stížnost vyřídí.
 • Celkové období pro vyřízení stížnosti nesmí přesáhnout 60 dnů.
 • Společnost je oprávněna vyžádat si doplnění či opravu stížnosti klientem. Pokud si společnost takovou opravu či doplnění vyžádá, lhůta pro vyřízení stížnosti se přerušuje po dobu, po kterou je stížnost klientem doplňována či opravována.
 • Odpověď na stížnost společnost doručí klientovi, a to komunikačním způsobem určeným na základě výhradního rozhodnutí společnosti.

 

 

 

NÁMITKY PROTI VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

 

Pokud klient není spokojen se způsobem vyřízení stížnosti, je oprávněn se obrátit se svou stížností na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz)

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

 

Reklamační řád - postup pro vyřizování stížností je zveřejněn v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti (www.maxihypo.cz). Společnost je oprávněna tento postup změnit. Změna je účinná ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách společnosti.

 

Tento Reklamační řád – postup pro vyřizování stížností nabývá účinnosti dnem 1.1.2019